NewsXS kadobon Actievoorwaarden

Van toepassing zijn: Algemene voorwaarden van NewsXS en de aanvullende voorwaarden zoals hieronder vermeld.

Artikel 1. Definities

Artikel 2. Betaling en leveringstermijn

 • De kadobon wordt direct na ontvangst van het verschuldigde bedrag per e-mail aan de gebruiker ter beschikking gesteld.
 • Op grond van de specifieke aard van het betreffende goed (kadobon) is de consument verplicht tot 100% vooruitbetaling.
 • Indien het betaalde bedrag voor de aanschaf van de kadobon wordt gestorneerd, zal de kadobon per direct ongeldig worden gemaakt. Indien de kadobon al gebruikt is, zal ook het account geblokkeerd worden door NewsXS.

Artikel 3. Inwisselen

 • De Kadobon kan uitsluitend worden gebruikt voor aankopen van producten bij NewsXS.
 • Iedere Kadobon is voorzien van een unieke kadoboncode. Iedere Kadobon wordt slechts éénmaal verstrekt. U dient de kadoboncode zorgvuldig te bewaren. In geval van diefstal (waaronder tevens begrepen het gebruik door onbevoegde derden van de code) of verlies (waaronder tevens begrepen het (per ongeluk) wissen van e-mails) vindt geen vergoeding plaats.
 • De aard, waarde, duur, vervaldatum en/of eventueel toepasselijke overige specifieke gebruiksvoorwaarden vindt u op de Kadobon en/of in de uiting (e-mail) waarin de kadoboncode is opgenomen. De waarde is inclusief BTW. Iedere Kadobon is 1 jaar geldig vanaf de uitgiftedatum zoals vermeld op de kadobon. Na de vervaldatum kan de Kadobon niet meer worden gebruikt.
 • NewsXS accepteert de Kadobon uitsluitend na ontvangst van de kadoboncode die tijdens de aanvraag op NewsXS Kadobon inleveren opgegeven moet worden.
 • Kadobonnen kunnen niet voor bestaande accounts gebruikt worden.
 • De kadobon kan uitsluitend worden ingewisseld indien de ISP van de aanvrager een peering relatie heeft met ons netwerk, hieronder worden verstaan peers over NLIX, AMS-IX of private peers. Dit komt neer op bijna alle Nederlands ISP's.
 • De kadobon kan niet geactiveerd worden door iemand die buiten Nederland verblijft.

Artikel 4. Uitsluiting herroepingsrecht

 • Op grond van de specifieke aard van het betreffende goed (kadobon) is het herroepingsrecht van 7 werkdagen niet van toepassing (zie Art. 7:46 d BW).
 • De Kadobon kan niet worden ingewisseld voor contant geld.
 • De Kadobon vertegenwoordigt een bepaald NewsXS account, de kadobon kan alleen
 • ingewisseld worden voor het op de kadobon vermeld type account.
 • NewsXS kan niet garanderen de tarieven die gelden op het moment van aanschaf van de
 • Kadobon nog van toepassing zijn op het moment dat de Kadobon wordt ingewisseld.
 • Indien de kadobon na betaling aan NewsXS niet binnen de gestelde termijn in bezit is kunt u contact opnemen met de afdeling support.

Artikel 5. Aansprakelijkheid

 • Het wijzigen, het vervalsen of anderszins aantasten van de (gegevens op de) kadobon of de werking van de kadobon leidt ertoe dat de geldigheid van de kadobon komt te vervallen.
 • Iedere (poging tot) fraude of andere niet toegestane handeling wordt geregistreerd en leidt ertoe dat het gebruik van kadobonnen aan de gebruiker wordt ontzegd.
 • Het is niet toegestaan kadobonnen op welke wijze ook te gebruiken voor commerciële doeleinden en/of andere doeleinden dan waarvoor deze zijn uitgegeven.
 • NewsXS aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die door het gebruik dan wel niet kunnen gebruiken van de Kadobon ontstaat. Uitsluiting van aansprakelijkheid geldt niet voor schade die te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van NewsXS. In dit geval is de aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van de waarde van de kadobon.
 • Deze voorwaarden zijn opgesteld naar Nederlands recht. Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.

Account creator

Installeer uw NewsXS account met één druk op de knop!

Server status

Bekijk onze server status en NewsXS nieuws.

Betaal methodes

 •   Automatische incasso
 •   Handmatig overmaken
 •   iDEAL
 •   PayPal
Betaal via iDEAL Betaal via PayPal Betaal via MasterCard Betaal via Visa