Algemene voorwaarden

NewsXS
Willem Dreeslaan 153
2729 NE Zoetermeer

 1. U dient zich te houden aan alle toepasselijke wetten betreffende uw toegang tot uw account.
  U bent verantwoordelijk voor het betalen van alle hierop betrekking hebbende belasting en voor alle hardware, software, dienstverlening en andere kosten die u maakt ten einde toegang te krijgen tot uw account op onze servers.
 2. Wij houden ons het recht voor uw account ogenblikkelijk te beëindigen (en alle informatie te verwijderen die met uw account samenhangt) indien u deze overeenkomst schendt of indien wij besluiten niet langer accounts aan te bieden.
 3. U mag uw account niet aan iemand overdragen of delen met meer personen dan het account toestaat (info).
  U mag uw wachtwoord niet aan derde partijen bekend maken.
 4. Alhoewel het concept van privacy voor ons zeer belangrijk is mag u, vanwege de huidige regelgeving en technische omgeving, niet verwachten dat de privacy van uw account te allen tijde gewaarborgd zal kunnen zijn. Het valt niet uit te sluiten (het voorafgaande onbelet latende) dat wij onder bepaalde omstandigheden gedwongen worden uw gegevens aan de overheid te tonen en dat derde partijen uw gegevens wederrechtelijk onderscheppen. Dientengevolge kunnen wij niet garanderen dat al uw gegevens priveacute; blijven.
 5. Wij leveren uw account 'als het is' en dit zonder garantie of voorwaarden van welke aard dan ook, expliciet of impliciet.
  Wij garanderen geen continue, ononderbroken of veilige dienstverlening en wij zijn niet verantwoordelijk indien u niet in staat bent om uw account te bereiken.
  Wij zien tevens af van elke aansprakelijkheid indien het 'pager alert system' niet permanent naar behoren functioneert.
 6. In geen geval zullen wij aansprakelijk zijn voor specifieke, toevallige of indirecte schade, dan wel voor onderbroken communicatie, verloren data of verloren inkomsten, als gevolg van of in verband met deze overeenkomst.
 7. Voor wat betreft de content die u via uw account verspreidt:
  7.1. U bent de eindverantwoordelijke voor uw content en wij handelen slechts als het
        kanaal voor de online distributie van uw informatie.
        Echter, wij houden ons het recht voor content van onze servers te verwijderen
        indien wij menen dat wij hier aansprakelijk voor gesteld kunnen worden.

  7.2. U laat voorkomen en garandeert dat alle content die u distribueert of ontvangt via
        uw account.

        (a) geen inbreuk maakt op het copyright, patent, trademark, handelsgeheim of
             andere eigendomsrechten of publiceerrechten of privacy rechten van een
             derde partij.

        (b) geen wetten, statuten, verordeningen of regels schendt (inclusief en zonder
             beperking de wetten en regels die de exportcontrole betreffen).

        (c) niet lasterlijk, merken smadend of wederrechterlijk bedreigend is.

        (d) niet pornografisch of obsceen is.

        (e) geen wetten schendt betreffende oneerlijke concurrentie, antidiscriminatie of
             het onjuist adverteren.

        (f) geen virussen, Trojan horses, worms, tijdbommen, cancelbots of andere
             soortgelijke schadelijke programmaroutines bevat.
             U mag geen "spam" via uw account verspreiden, noch ook mag u handelingen
             verrichten die tot een onredelijke of buitenproportioneel grote belasting voor
             onze infrastructuur leiden.

          (g) gepost is overeenkomstig de Netiquete.
 8. Deze overeenkomst zal in alle aspecten vallen onder de wetten van Nederland.
  Beide partijen onderwerpen zich aan de rechtspraak in Nederland en zijn het er voorts over eens dat elke zaak die voort komt uit deze overeenkomst bij de rechtbank van Amsterdam, Nederland, ondergebracht zal worden.
  Indien enige voorziening van deze overeenkomst ongeldig dan wel onoplegbaar zal blijken te zijn, zal zulk een voorziening nietig verklaard worden en zullen de overige voorzieningen geldig blijven.
  Indien wij er niet in slagen betreffende een schending door u of anderen te handelen zal ons recht om bij navolgende of gelijkende schendingen op te treden niet vernietigd worden.
  Deze overeenkomst zet de gehele afspraak en overeenkomst tussen ons uiteen betreffende het onderwerp hiervan.
 9. Wij kunnen geen terugbetalingen voor nieuwe accounts geven.
  De klant dient precies te weten waar hij/zij zich op abonneert.
  Zelfs indien u geen toegang kunt krijgen tot onze diensten omdat u niet in staat bent om het software news reader programma op de juiste wijze te configureren kunnen wij u geen terugbetaling verlenen.
 10. Bedenktijd: Accounts worden per direct in gebruik genomen, om die reden zien gebruikers af van de bedenktijdperiode van 14 dagen en vervalt het recht om de aankoop ongedaan te maken. Uitzondering hierop zijn accounts waarvan NewsXS heeft kunnen vaststellen dat deze nimmer gebruikt zijn, hiervoor geldt een restitutie regeling van de huidige betaalde periode.
 11. De unlimited accounts zijn gekoppeld aan een abonnement.
  De klant stemt in met een automatische verlenging van dit abonnement middels automatische incasso of PayPal.
 12. Het quota van de block accounts is één jaar geldig.
  Op het moment dat het jaar termijn afloopt, vervalt het complete quota. Deze kan hierna niet meer worden overgenomen. De klant ontvangt enkele dagen voor het verlopen van dit termijn automatisch een e-mail op het geregistreerde adres.
  Een quota kan alleen worden meegenomen, c.q. verlengd met één jaar, wanneer het account voor de verloopdatum wordt uitgebreid met een nieuw block.
 13. Het account is uitsluitend opzegbaar door met de geleverde account gegevens in te loggen op de website van NewsXS.
  Zodra de aanvraag van het account is verwerkt is het de gehele periode opzegbaar.
  Uitzondering hierop geldt bij automatische incasso waarbij de betaling enkele dagen voor de vernieuwdatum ontvangen kan zijn, hierdoor is dit type account gedurende deze dagen niet op te zeggen.
  Accounts die automatisch worden verlengd via PayPal moeten via PayPal worden opgezegd, anders zal het account alsnog verlengd worden.
 14. Per 1 januari 2010 is een account verlenging van langer dan 1 maand wettelijk niet meer toegestaan.
  Om u toch het kortingsvoordeel te laten behouden wordt uw account wel verlengd met hetzelfde (kwartaal, half jaar, jaar) termijn, maar u kunt het account daarna gewoon per maand opzeggen.
  Alleen in dit geval zal NewsXS een terugbetaling doen van de niet-gebruikte maanden.
  Dit geldt niet voor het eerste periode: die loopt altijd het volledige termijn.
  Een terugbetaling zal 2 maanden na de stopdatum van het account worden uitgevoerd.
  Het verkregen kortingsvoordeel zal door de opzegging vervallen.
 15. De producten die NewsXS aanbied op zijn website kunnen gebruikt worden via de meeste Nederlandse internet providers.
  Bij het aanvragen op de website wordt een IP-controle uitgevoerd welke verifieert of de huidige verbinding gebruikt kan worden, en zal een melding gegeven worden wanneer dit niet het geval is.
  Hoewel deze controle normaliter alle netwerken correct detecteert kunnen er geen rechten ontleend worden.
 16. NewsXS wil dat al haar klanten zonder problemen gebruik kunnen maken van haar producten.
  Om hiervoor zorg te dragen, behoudt NewsXS zich het recht voor om haar unlimited accounts te beperken wanneer er sprake is van onredelijk gebruik.
  Unlimited accounts van NewsXS zijn niet bedoeld als zijnde een permanente verbinding.
  NewsXS kan zonder voorafgaande kennisgeving de service voor klanten annuleren, tijdelijk stop zetten of het abonnement niet verlengen wanneer een klant niet in staat is de service van NewsXS op een redelijke wijze te gebruiken.
  NewsXS kan naar eigen goeddunken bepalen wat onredelijk gebruik is.
 17. NewsXS unlimited accounts zijn alleen voor persoonlijk gebruik.
  Niet persoonlijk gebruik en elk gebruik dat niet te onderscheiden is van niet persoonlijk gebruik is verboden.
 18. Voor alle informatie betreffende uw privacy, persoonsgegevens en hoe NewsXS hiermee omgaat, verwijzen wij u naar onze privacy policy. Deze is te vinden op onze homepage en per email op te vragen via ons contactformulier.

Wij houden ons het recht voor deze overeenkomst te wijzigen op elk gewenst tijdstip door de gewijzigde voorwaarden op deze pagina te publiceren.

Account creator

Installeer uw NewsXS account met n druk op de knop!

Server status

Bekijk onze server status en NewsXS nieuws.

Betaal methodes

 •   Automatische incasso
 •   Handmatig overmaken
 •   iDEAL
 •   PayPal
Betaal via iDEAL Betaal via PayPal Betaal via MasterCard Betaal via Visa